The GPP-STREAM project organizes a webinar on "Green Procurement and Resource Efficiency".
 
Within the framework of the project, on December 12, 2019, a webinar will be held on the topic  of "Green Public Procurement and Resource Efficiency".

Time: 11:00 CET

We would like to invite all public authorities, NGOs and other interested parties who wish to get acquainted with the project activities as well as good practices in the field of green public procurement to attend the webinar by pre-registering at the registration link below. Registration and participation in the webinar are free of charge. The project activities will be presented by Georgi Simeonov of the Center for Sustainability and Economic Development, and Todor Popov, a legal advisor in the Municipality of Gabrovo, will speak on the topic "Public procurement in support of resource efficiency".

Register:

register.gotowebinar.com/register/1829614140014394893


Проект GPP-STREAM организира уебинар на тема „Зелени обществени поръчки и ресурсна ефективност“.

Проект GPP-STREAM „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ е част от програма „Интеррег Европа“ 2014-2020, която цели да помогне на регионални и местни органи от Европейския Съюз да развиват и усъвършенстват своите политики. Проектът е насочен към публичните власти и обществени органи в пет държави участнички, които имат обща цел, а именно: да насърчават и популяризират еко-иновации, енергийна ефективност и устойчиво развитие, чрез внедряване на зелени обществени поръчки (ЗеОП) в политиките на всеки един участващ регион.

В рамките на проекта, на 12 декември 2019 година, от 11:00 ч. ще се проведе уебинар на тема „Зелени обществени поръчки и ресурсна ефективност“.

Каним всички публични органи, НПО и други заинтересовани лица, които желаят да се запознаят с проектните дейности, както и с добри практики в областта на зелените обществени поръчки да посетят уебинара, като направят предварителна регистрация на посочения по-долу линк за регистрация. Регистрацията и участието в уебинара са безплатни. Проектните дейности ще бъдат представени от Георги Симеонов от сдружение „Център за устойчивост и икономическо развитие“, а Тодор Попов, юрисконсулт в Община Габрово, ще говори на тема „Обществените поръчки в подкрепа на ресурсната ефективност“.

Линк за регистрация: register.gotowebinar.com/register/1829614140014394893